Aktivity

Výzva je postavena vstřícně vůči individuálním potřebám škol a jejich aktérů. Každá škola má možnost sestavit si takové složení aktivit, jaké jí vyhovuje.

Projekt Vaší školy by měl vycházet z jejích potřeb a kapacit.
Úspěšný plán musí zohledňovat míru zátěže, kterou škola, její vedení, učitelé i žáci mohou postoupit.
Cíl projektu musí být jasný a výstupy užitečné.

Níže jsou vyjmenované příklady projektových námětů vypracované Magistrátem hl.m. Prahy.
Tipy pro jejich naplňování naleznete na stránce Nástroje.

Tyto modelové příklady se hodí spíše pro školy, které chtějí o dotaci požádat ve spěchu a bez vlastního promyšlení. Vyplnit žádost je snadnější, ale při realizaci může plán narážet na realitu skutečných potřeb.

Pokud by Vaše škola chtěla pomoci ušít žádost na míru, přejděte na stránku Kontakt.

1. příklad: základní přístup - výběr několika nezávislých aktivit

Aktivity (oblast, název aktivity)

3) Děti a žáci - Návštěva demokratické instituce

4) Rodiče - Zapojení rodičů do vyučování

Varianta s průvodcem

Odborný průvodce - specialista pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu

Nástin projektu

Příklad 2letého projektu, který se zabývá rozvojem demokratických kompetencí (DK) ve škole s využitím několika na sobě relativně nezávislých aktivit.

Cílem projektu je rozvoj demokratické kultury a klimatu ve škole za pomoci zvolených aktivit, které plní pravidlo volby aktivit - tj. pro každou zapojenou školu musí být zvoleny aktivity minimálně ze dvou oblastí. V rámci projektu tak budou zvoleny minimálně dvě aktivity (v tomto ilustrativním případě oblast „Děti a žáci“ a oblast „Rodiče“, s variantou volby „Odborného průvodce - specialista pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu“ (průvodce DK)).

Projekt je plánován od září 2019 do srpna 2021. Zahrne tak dva celé školní roky.

První školní rok

Návštěva demokratické instituce

V rámci ŠVP je zvolena vhodná příležitost k návštěvě demokratické instituce s konkrétními třídami. Před návštěvou demokratické instituce jsou děti/žáci na tuto aktivitu připraveni, např. formou evokace, zcitlivěním, uvědoměním cíle k jakému návštěva má vést. Následuje samotná návštěva realizovaná dle konkrétní situace buď samotným učitelem, týmem spolupracujících učitelů, průvodcem z dané instituce, průvodcem DK ve škole, externí organizací nebo v kombinaci těchto variant. Po návštěvě následuje reflexe aktivity, která posiluje efekt učení. A také evaluace, zda aktivita vedla ke kýženému cíli učení. Dle konkrétního záměru a projektu školy se aktivity účastní zvolený počet žáků, je možné se stejnou třídou navštívit více demokratických institucí v jednom školním roce.

Zapojení rodičů do vyučování

V rámci ŠVP (např. ve vzdělávací oblasti Člověk a svět práce) je zvolena vhodná příležitost pro zapojení rodičů coby externích expertů. Žáci i rodiče jsou na aktivitu předem připraveni, znají cíl aktivity. Dle konkrétní aktivity buď rodič přichází do školy prezentovat své pracovní (nebo zájmové) zkušenosti nebo žáci s učitelem navštíví jeho pracoviště. Setkání by mělo žáky v maximální možné míře aktivizovat, umožnit jim přímou zkušenost se světem práce. V zájmu naplnění vzdělávacího cíle je aktivita s žáky reflektována.

Druhý školní rok

Návštěva demokratické instituce

Aktivita probíhá obdobným způsobem jako v prvním roce projektu. Je možné se stejnou žákovskou skupinou, která se účastnila aktivity v předchozím roce, pokračovat v návštěvě/návštěvách dalších demokratických institucí nebo využít aktivitu pro novou žákovskou skupinu.

Zapojení rodičů do vyučování

Aktivita probíhá obdobným způsobem jako v prvním roce projektu. Je možné se stejnou žákovskou skupinou a rodiči, kteří se účastnili aktivity v předchozím roce, pokračovat nebo využít aktivitu pro novou žákovskou a rodičovskou skupinu.

Varianta s odborným průvodcem DK

Odborný průvodce DK může škole velmi pomoci s využitím potenciálu aktivit na rozvoj DK ve škole.

Ve škole může pomoci zejména s: propagací aktivity mezi učiteli, žáky a rodiči, organizací setkání učitelského sboru k tématu, zprostředkováním vstupního kurzu pro učitele, zprostředkováním sdílení dobré praxe z jiných škol, v případě obtíží mediaci mezi učiteli, podporu učitelům při přípravě a reflexi zavádění nových metod a témat, zprostředkovat další rozvoj učitelů za účelem zkvalitnění vyučování.

Odborný průvodce může při realizaci aktivity návštěva demokratické instituce pomoci s identifikací vhodných příležitostí k realizaci aktivity v ŠVP a navrhnout a zorganizovat konkrétní návštěvy. Může pomoci s přípravou žáků na návštěvu (viz realizace aktivity v prvním školním roce), s následnou reflexí a celkovým zasazením do kontextu rozvoje DK ve škole.

Při plánování aktivity zapojení rodičů do vyučování může odborný průvodce DK pomoci s vyhledáním vhodných příležitostí. Ve vzdělávacích plánech vyhledat vhodné příležitosti k realizaci, oslovit, vyhledat a instruovat vhodné rodiče (dle jejich zkušeností, schopností a odborného zaměření). Účastnit se setkání a podporovat zúčastněné tak, aby došlo k maximálnímu využití vzdělávacího potenciálu aktivity. Spolu s učitelem reflektovat aktivitu, jak z pohledu žáků, tak učitele. Poskytnout učiteli podporu v plánování navazujících aktivit (pokud se aktivita opakuje) a propojením s celkovým rozvojem DK ve škole.

Varianta bez odborného průvodce

Pokud ve škole nepůsobí průvodce DK, pak tyto aktivity vykonává jiná osoba k tomu určená, v rámci svých např. vedoucích činností. Nebo si ji zajišťují učitelé sami, bez specifické podpory.

2. příklad: základní přístup - výběr několika nezávislých aktivit

Aktivity (kategorie, číslo, název)

2) Učitelé – Spolupráce v rámci pedagogického sboru

2) Učitelé – Rozvoj kompetencí pro DK ve třídě

3) Děti a žáci - Rozvojové kurzy zaměřené na DK

3) Děti a žáci - Třídní klima

Varianta s průvodcem: Odborný průvodce - specialista pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu

Nástin projektu

Příklad 2letého projektu, který se zabývá rozvojem DK ve škole s využitím několika na sobě relativně nezávislých aktivit, synergicky působící na rozvoj třídního mikroklima.

Cílem projektu je rozvoj demokratické kultury a klimatu ve škole za pomoci zvolených aktivit, které plní pravidlo volby aktivit - tj. pro každou zapojenou školu musí být zvoleny aktivity minimálně ze dvou oblastí. V rámci projektu tak budou zvoleny minimálně dvě aktivity (v tomto ilustrativním případě oblast “Učitelé“ a oblast „Děti a žáci“, s variantou volby „Odborného průvodce - specialista pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu“ (průvodce DK)).

Cílem projektu je rozvoj demokratické kultury a klimatu ve škole za pomoci zvolených aktivit, které plní pravidlo volby aktivit - tj. výběr minimálně dvou aktivit alespoň ze dvou kategorií (v tomto ilustrativním případě kategorie učitel a kategorie žák, s variantou volby odborného průvodce demokratickou kulturou).

Projekt je plánován od září 2019 do srpna 2021. Zahrne tak dva celé školní roky.

První školní rok

Spolupráce v rámci pedagogického sboru

V prvním roce učitelé, kteří se chtějí zapojit to aktivity spolupráce v rámci pedagogického sboru, absolvují kurz zaměřený na rozvoj dílčích dovedností ke sdílení zkušeností, poskytování a přijímání kolegiální podpory.

Kompetence pro rozvoj DK ve třídě

V prvním roce učitelé, kteří se chtějí více věnovat podpoře demokratického klimatu ve třídě a spolupráci s rodiči, absolvují kurzy zaměřené na rozvoj specifických dovedností (např. jak nastavit a dodržovat třídní pravidla, řešení konfliktů, vedení třídnických hodin, kontroverzní témata, apod.).

Rozvojové a adaptační kurzy zaměřené na DK

V prvním roce (ideálně na jeho počátku) se žáci, na které je zaměřena aktivita projektu (např. nový třídní kolektiv, problematický kolektiv, při přechodu na další stupeň školy atd.) zúčastní několikadenního výjezdu zaměřeného na rozvoj demokratických kompetencí.

Třídní klima

V prvním roce je třídní klima rozvíjeno formou třídnických hodin. Náplň třídnických hodin navazuje na rozvojový/adaptační kurz zaměřený na DK. Také jsou dle potřeb řešena aktuální témata, příp. problémy třídy ve vztahu k rozvoji DK.

Druhý školní rok

Spolupráce v rámci pedagogického sboru

V druhém roce učitelé v případě potřeby dalšího rozvoje konkrétních dovedností absolvují další vzdělávání. Spolupráce se postupně stává součástí jejich působení na škole. Tuto svou aktivitu průběžně reflektují a plánují její další využití tak, aby plnila svůj účel, tedy vlastnímu uvědomění rozvoji, sdílení dobré praxe, předcházení a řešení konfliktů v pedagogickém sboru.

Kompetence pro rozvoj DK ve třídě

V druhém roce učitelé dle reálných potřeb mohou dále rozvíjet své dovednosti absolvováním dalšího vzdělávání zaměřeného na tuto oblast.

Rozvojové a adaptační kurzy zaměřené na DK

V druhém roce mohou stejné kolektivy, které za sebou mají kurz v prvním roce, znovu vyjet na několikadenní výjezd nebo kurz absolvovat formou např. několika jednodenních akcí. Zároveň je možné zaměřit aktivitu na další třídní kolektivy.

Třídní klima

V druhém roce je třídní klima rozvíjeno formou třídnických hodin. Také jsou dle potřeb řešeny aktuální témata, příp. problémy třídy ve vztahu k rozvoji DK.

Varianta s odborným průvodcem DK

Odborný průvodce DK může škole velmi pomoci s využitím potenciálu aktivit na rozvoj DK ve škole.

U zavádění spolupráce v rámci pedagogického sboru a rozvoji kompetencí pro rozvoj DK ve třídě může odborný průvodce pomoci zejména s propagací aktivity mezi učiteli, s organizací setkání učitelského sboru k tématu rozvoje kompetencí pro rozvoj DK ve třídě, zjišťování potřeb učitelů směrem k těmto aktivitám, zprostředkování kurzů pro učitele, zprostředkováním sdílení dobré praxe z jiných škol v oblasti rozvoje DK a práce s heterogenní třídou, v případě obtíží mediaci mezi učiteli, podporu učitelům při přípravě a reflexi využití aktivit.

Odborný průvodce může při realizaci aktivity rozvojové a adaptační kurzy zaměřené na DK pomoci s identifikací vhodných příležitostí k realizaci aktivity s přihlédnutím k situaci v jednotlivých třídních kolektivech a navrhnout, poptat a zprostředkovat konkrétní kurzy. Může pomoci s následnou reflexí kurzu a celkovým zasazením do kontextu rozvoje DK ve škole.

Při realizaci aktivity třídní klima může odborný průvodce poskytnout učiteli podporu např. při přípravě či reflexi, zorganizování sdílení mezi učiteli ze školy nebo zprostředkováním další podpory.

Varianta bez odborného průvodce

Varianta bez odborného průvodce Pokud ve škole nepůsobí průvodce DK, pak tyto aktivity vykonává jiná osoba k tomu určená, v rámci svých např. vedoucích činností. Nebo si ji zajišťují učitelé sami.

3. příklad: zaměření na konkrétní téma - osobnostní kompetence a komunikace

Aktivity (kategorie, číslo, název)

1) vedení Nastavení systému rozvoje DK na škole, identifikace potřeb, nastavení plánu opatření.

1) vedení Průběžná práce podporující demokratické řízení školy, reflexe nastavených opatření

2) učitel Spolupráce v rámci pedagogického sboru

3) žák Rozvoj občanských a sociálních kompetencí

3) žák Poznávání jiné kultury

4) rodič Komunikace mezi školou a rodiči

Varianta s průvodcem - Odborný průvodce - specialista pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu

Nástin projektu

Příklad 2letého projektu, který se soustředí na téma “osobnostní kompetence a komunikace” ve škole a využívá při tom odborného průvodce

Cílem projektu je rozvoj komunikačních dovedností ve všech kategoriích školy, protože dobrá komunikace je nedílnou součástí a zároveň předpokladem dalšího rozvoje DK.

Projekt je plánován od září 2019 do srpna 2021. Zahrne tak dva celé školní roky.

První pololetí prvního školního roku

V úvodní části projektu odborný průvodce pomůže najít silné a slabé stránky v tématu komunikace, které chce škola rozvíjet. Výsledkem je popis aktuálního stavu a plán, jak komunikaci ve škole zlepšit - akční plán sestává z různých aktivit. Odborný průvodce pomáhá aktivity specifikovat a navrhuje konkrétní postup jejich naplňování, následně jimi provází a pomáhá s nimi (míra jeho zapojení může být různá, dle individuální situace…).

Prvními aktivitami by např. mohlo být zajištění DVPP pro vedení školy a pedagogický sbor (např. v rámci komplementárního projektu z výzvy č. 21 či 28, resp. 49 OP PPR nebo relevantní výzvy OP VVV) na téma projektové výuky v oblasti rozvoje osobnostních a sociálních kompetencí žáků či zavádění preventivních opatření proti netoleranci a radikalismu. Odborný průvodce pomůže s poptávkou u vzdělávacích organizací a realizací. Aktivitu následuje reflexe. V další fázi připraví průvodce ve spolupráci s učiteli výjezd a seminář pro první část žáků. Díky předchozí aktivitě se učitelé aktivně podílí na rozvoji osobnostních dovedností u žáků. Tato aktivita je opět s učiteli a žáky reflektována. Na základě zjištěných informací, průvodce reviduje v součinnosti s vedením plán pro další období.

Druhé pololetí druhého školního roku

V druhém školním roce by rozvoj občanských, osobnostních a sociálních kompetencí absolvovala další část žáků, kteří by dále rozvíjeli své komunikační dovednosti.

Nově by se projekt více zaměřil na podporu zdravé angažovanosti rodičů - např. projektový den (např. v rámci projektu z 49.výzvy OP PPR, pokud školu navštěvují děti s odlišným mateřským jazykem), inovovaný způsob organizace třídních schůzek atp. Tyto aktivity jsou opět s učiteli, žáky a rodiči reflektovány, případně i evaluovány. Na základě zjištěných informací, průvodce reviduje plán pro další období.

Druhý školní rok

V dalším školním roce se projekt zaměřuje na sdílení dobré praxe a podporu místně zakotveného učení. Odborný průvodce pomáhá organizovat a propagovat projektový den a školní slavnost, komunitně osvětové setkání (např. v rámci projektu z 49. výzvy OP PPR, pokud školu navštěvují děti s odlišným mateřským jazykem). Shromažďuje zpětnou vazbu na tyto akce a navrhuje plán těchto aktivit pro další období.

Odborný průvodce uzavírá projekt, reflektuje a evaluuje celý proces s dotčenými aktéry a navrhuje další postup po skončení projektu tak, aby dosažené pozitivní změny v této oblasti byly zachovány a byl nastaven plán jejich dalšího rozvoje.


4. příklad: zaměření na konkrétní téma – žákovský parlament

aktivity (kategorie, číslo, název)

1) Vedení školy -Nastavení systému rozvoje DK na škole

2) Učitelé – Žákovský parlament

3) Děti a žáci - Žákovský parlament

Varianta s průvodcem - Odborný průvodce - specialista pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu

Nástin projektu

Příklad 2letého projektu, který se soustředí na zavedení funkčního “žákovského parlamentu” (ŽP) ve škole a využívá při tom odborného průvodce

Cílem projektu je rozvoj žákovského parlamentu jako komplexního vzdělávacího nástroje, jenž připravuje žáky na život v demokratické společnosti pomocí rozvoje jejich občanských kompetencí a má pozitivní dopad i na klima školy.

Projekt je plánován od září 2019 do srpna 2021. Zahrne tak dva celé školní roky.

První školní rok

Vedení školy, které má zájem o zřízení funkčního žákovského parlamentu (ŽP), vybere z učitelského sboru vhodného kandidáta na funkci koordinátora ŽP. Koordinátor ŽP, ideálně ve spolupráci s vedením, absolvuje úvodní trénink pro učitele k ŽP, případně formou spolupráce s jinými školami zjistí, jak fungují ŽP na jiných školách. Může při tom využít pomoci průvodce DK. Dojde k vytvoření dokumentů pro zavedení ŽP včetně jejich provázání s dalšími dokumenty školy.

Koordinátor zorganizuje ve spolupráci s třídními učiteli volby do ŽP a zahájí pravidelné setkávání zvolených členů (1 – 2 x měsíčně). Pro to, aby ŽP byl funkční, je vhodné zorganizovat i školení sborovny, a to buď za pomoci průvodce DK nebo zajištěním externího školení. Je nutné zajistit součinnost vedení školy, oporou může být např. konzultace s externími experty na ŽP. Pro žáky – členy ŽP může být vhodná účast na adaptačním/rozvojovém kurzu zaměřeném na rozvoj DK.

Celý projekt lze realizovat v průběhu jednoho školního roku.

Druhý školní rok

Aby ŽP zůstal funkční, je potřeba se mu věnovat i v následujících letech. Druhý školní rok obvykle bývá fází stabilizace a dalšího rozvoje ŽP. Je vhodné v druhém roce začlenit do projektu další podporu koordinátora, vedení či žáků, např. ve formě dalších konzultací.


Tabulku těchto scénářů si můžete zobrazit v samostatném náhledu zde.