Evaluace

Evaluace je povinnou součástí každého projektu ve Výzvě 58.

Může jít o formální úkon, ale také o působ, jak dosahovat lepších výsledků ve škole ... a také jak je prokázat. Evaluace projektu a jeho aktivit může být součástí autoevaluace školy.

Evaluace může proběhnout

  • plošně - např. dotazníky a jejich analýzou

  • kvalitativně - např. rozhovory, ohniskové skupiny a zpracováním výstupů

  • kombinací těchto přístupů

Pro projekty v této výzvě jsme připravili v Centru občanského vzdělávání originální evaluační postup, díky kterému bude možné sledovat posun školy v demokratické kultuře.

Postup je vstřícný ke k prostředí škol: má minimální nároky na čas pracovníků a přitom nabízí velký prostor pro individuální přístup. Stručně řečeno jde o sérii polostrukturovaných skupinových rozhovorů s jednotlivými aktéry školy, ze kterých vzejde popis situace i návrhy na zlepšení.

Tato forma evaluace se nesoustředí na posuzování škol s ostatními nebo s nějak stanovenou normou.
Jejím smyslem je identifikace příležitostí pro interní rozvoj školy a její kultury. Hlavním výstupem je soustava proveditelných akčních plánů, za kterými si budou stát jejich tvůrci - pracovníci školy.

Evaluace demokratické kultury školy může být vzhledem k její povaze hrazena z tzv. přímých nákladů - škola na ni získá prostředky v rámci grantu Výzvy 58.

Pro více informací se obrátit i zde napřímo (viz Kontakt).