Výzva 58

Kompletní dokumentace k výzvě je na stránkách Operační program Praha - Půl růstu ČR.

podporovaná aktivita 4.2.1.2.

ROZVOJ DEMOKRATICKÉ KULTURY VE ŠKOLE

Smyslem aktivit je přispět ke zkvalitnění podmínek pro vzdělávání v prostředí multikulturní třídy podporou demokratické kultury a demokratického klimatu[1] v pražských školách. Podporou aktivit dojde mimo jiné také k rozvoji občanských a sociálních kompetencí dětí a žáků, posílení komunitní role škol na základě spolupráce s relevantními organizacemi a podpoře pedagogických pracovníků pro inkluzivní, inovativní a kvalitní výuku.

V rámci aktivity je možné zařadit:

- Odborného průvodce - specialistu pro rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu, který bude se školou spolupracovat na přípravě, realizaci a vyhodnocení aktivit pro rozvoj aktivit na podporu demokratické kultury ve škole (příklady činností průvodce jsou uvedeny v příloze č. 1 Výzvy).

- Aktivity přispívající k rozvoji demokratické kultury a klimatu v celé škole. Podporované aktivity jsou specifikovány v příloze č. 1 Výzvy. Aktivity jsou sestaveny do pěti oblastí:

    1. Vedení školy

    2. Učitelé (pedagogičtí pracovníci a pracovníci ve vzdělávání)

    3. Děti a žáci

    4. Rodiče

    5. Komunita

Pro každou zapojenou školu musí být zvoleny aktivity minimálně ze dvou oblastí (např. jednu aktivitu z oblasti „Děti a žáci“ a jednu aktivitu z oblasti “Učitelé“).

V případě současné realizace aktivit 4.1.2.1. Vytvoření školního plánu multikulturní výchovy a 4.1.2.2. Rozvoj demokratické kultury ve škole budou relevantní výstupy aktivity 4.1.2.1. promítnuty do realizace aktivit 4.1.2.2.

Povinnou součástí aktivity je:

   1. Implementace aktivit po dobu min. jednoho školního roku.

   2. Vyhodnocení realizace aktivit a příspěvku k rozvoji demokratického klimatu škol.

   3. Případná aktualizace vytvořených výstupů.

Předpokládá se, že převážná část aktivit bude realizována v rámci školní výuky. Aktivity mohou mít přesah do neformálního a volnočasového vzdělávání.

Způsobilými náklady budou také pomůcky pro cílovou skupinu, odborná literatura a nezbytné zařízení a vybavení.

[1] Dokument Competences for Democratic Culture a další informace o projektu jsou k dispozici na stránkách www.coe.int/competences; Shrnutí v českém jazyce na webových stránkách Centra občanského vzdělávání.

Pokud máte zájem o pomoc se sestavením žádosti, navštivte stránku Kontakt.